Worldfone Total VoIP Solution
worldfone-fb chat

BÀI VIẾT

SOUTH TELECOM THAM GIA HỌP MẶT ĐẦU NĂM 2018 CÙNG CỘNG ĐỒNG CNTT-TT PHÍA NAM: ĐỒNG HÀNH CÙNG XU THẾ CÔNG NGHỆ 4.0


<p><strong>(TP.HCM ng&agrave;y 28/03/2018) &ndash;</strong>&nbsp;<strong><em>South Telecom</em></strong>&nbsp;tham gia chương tr&igrave;nh Họp mặt đầu năm cộng đồng ng&agrave;nh CNTT-TT ph&iacute;a Nam năm 2018 do Hội Tin Học TP.HCM (HCA) phối hợp c&ugrave;ng Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng TP.HCM tổ chức.</p><p><strong>South Telecom</strong>&nbsp;h&acirc;n hạnh tham dự chương tr&igrave;nh với hơn 300 kh&aacute;ch mời kh&aacute;c c&ugrave;ng c&aacute;c l&atilde;nh đạo Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng; Uỷ Ban nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM; Sở Th&ocirc;ng tin &ndash; Truyền th&ocirc;ng TP.HCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh ph&iacute;a Nam, c&aacute;c thương vụ, tổ chức x&uacute;c tiến thương mại trong v&agrave; ngo&agrave;i nước; l&atilde;nh đạo Hội Tin học c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Nam; Hội/Hiệp Hội, cộng đồng doanh nghiệp ứng dụng CNTT&hellip; c&ugrave;ng đại diện c&aacute;c tập đo&agrave;n/h&atilde;ng CNTT, Hội vi&ecirc;n của Hội Tin học TP.HCM (HCA) v&agrave; giới truyền th&ocirc;ng, b&aacute;o ch&iacute; quan t&acirc;m đến ng&agrave;nh CNTT-TT.</p><p class="text-center"><a href="https://worldfone.vn/wp-content/uploads/2018/04/south-telecom-tong-dai-worldfone-tham-gia-chuong-trinh-gap-mat-dau-nam-hca.jpg"><img alt="south-telecom-tong-dai-worldfone-tham-gia-chuong-trinh-gap-mat-dau-nam-hca" height="462" src="https://worldfone.vn/wp-content/uploads/2018/04/south-telecom-tong-dai-worldfone-tham-gia-chuong-trinh-gap-mat-dau-nam-hca.jpg" width="700" /></a></p><p>Nh&acirc;n cơ hội n&agrave;y, Ban l&atilde;nh đạo&nbsp;<strong>South Telecom</strong>&nbsp;tham gia gặp gỡ, giao lưu kết nối v&agrave; trao đổi, đặc biệt về c&aacute;c xu hướng mới như điện to&aacute;n đ&aacute;m m&acirc;y, c&ocirc;ng nghệ đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ thực tế ảo VR/AR/MR (thực tế ảo/thực tế ảo tăng cường/thực tế ảo hỗn hợp), c&ocirc;ng nghệ bảo mật chuỗi khối (block chain), tr&iacute; th&ocirc;ng minh nh&acirc;n tạo kết hợp với Internet Vạn vật (AIoT), c&aacute;c nền tảng thương mại điện tử.</p><p>C&ugrave;ng với c&aacute;c&nbsp;<strong><em>dịch vụ tổng đ&agrave;i Worldfone</em></strong>&nbsp;(bao gồm&nbsp;Call Center/&nbsp;t&iacute;ch hợp Contact Center/ tổng đ&agrave;i ảo/ IP PBX), South Telecom c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng ho&agrave;n thiện v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ cũng như ph&aacute;t triển c&aacute;c&nbsp;<strong><em>giải ph&aacute;p tổng đ&agrave;i</em></strong>, giải ph&aacute;p thương mại điện tử tr&ecirc;n nền tảng c&ocirc;ng nghệ mới, nhằm đem đến kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; đối t&aacute;c những sản phẩm dịch vụ tối ưu nhất.</p>

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

TỔNG ĐÀI WORLDFONE